Byhusene Margretheholm

Kajaklaugets vedtægter

OBS 2017: regler for indmeldelse er ændret da kontingentet er frafaldet.

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

Laugets navn er Byhusene Margretheholm Kajaklaug (BMK), stiftet september 2013 og har hjemsted på Luftmarinegade, Margretheholm, 1432 København K.

§ 2: FORMÅL

BMK har til formål at give medlemmerne mulighed for virke og kammeratligt samvær i Københavns Havn, samt udnytte de aktiviteter som den maritime beliggenhed giver mulighed for

§ 3: INDMELDELSE

Ved indmeldelse sendes BMK’s indmeldelsesblanket til bmkanno2013@gmail.com. Lauget er forbeholdt beboere med fast bopæl i Ejerforeningen Byhusene Margretheholm (dvs. en husttands medlemskab er ikke gyldig for evt. lejere). Udmeldelse skal ske skriftligt og er gældende med omgående effekt. Der tilbydes ikke hel eller delvis refusion af kontingent ved udmeldelse midt i sæsonen.

Indmeldelsesblanket-for-Byhusene-Margretheholm-kajaklaug (16.4 KiB)

§ 4: VEDTÆGTERNE

Medlemmerne skal overholde Laugets vedtægter samt respektere arbejdsgruppens beslutninger. Nye medlemmer indestår ved udfyldelse af indmeldelsesblanketten for, at samtlige medlemmer af deres husstand er indforstået med indholdet af vedtægterne.

§ 5: KONTINGENT

Der skal betales et årligt kontingent på DKK 500 per hustand for at være medlem af BMK. Dette kontingent er gældende for alle beboere i huset. Det årlige kontingent skal indbetales inden den 1 april eller alternativt senest 2 uger efter indmeldelse til BMK’s konto i Sparekassen Sjælland – Reg. nr: 9886 konto: 0000176035.

§ 6: ØKONOMI

Ved stiftelsen i august 2013 har alle hustande/medlemmer (blok 8.1-8.5) af Grundejerforeningen Byhusene Margretheholm betalt DKK 83.000 til dækning af etableringsomkostninger for BMK. Nye medlemmer (blok 8.6-8.10) som ikke har bidraget til etableringsomkostningerne skal betale DKK 1.250 som indmeldelsesgebyr. Hustande som har bidraget til etableringsomkostninger betaler ikke indmeldelsesgebyr.

Laugets økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger, nye indmeldelsesgebyrer samt eventuelle sponsorater. Arbejdsgruppen har bemyndigelse til at lave indkøb af nyt udstyr og andre anskaffelser, som anses nødvendige for driften af Kajaklauget. Medlemmer kan stille forslag om indkøb af nyt udstyr og andre anskaffelser på årsmødet, som afholdes hvert år i april eller maj.

Det årlige kontingent skal fastsættes efter, at Lauget skal have en bæredygtig økonomi. Heri ligger, at Lauget ikke har til formål at være overskudsskabende, men dog at være i stand til at henlægge tilstrækkelige midler til at betale udgifter til opbevaring, vedligeholdelse af udstyr samt til indkøb af nyt udstyr. Arbejdsgruppen stiller hvert år i forbindelse med årsmødet forslag vedrørende kontingentets størrelse under hensyn til ovenstående retningslinjer.

§ 7: REGNSKABSÅRET

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8: HÆFTELSE OG BEMYNDIGELSE

Lauget tegnes af Laugets formand. Lauget hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Der påhviler ikke Laugets medlemmer eller arbejdsgruppe nogen personlig hæftelse.

§ 9: BETINGELSER

Det er en betingelse for medlemskab, at medlemmer af Kajaklauget altid ifører sig en redningsvest, når de er ude på vandet. Medlemmerne er selv ansvarlige for indkøb af redningsveste, dog vil der ved stiftelse af Lauget være indkøbt 8 redningsveste til medlemmernes afbenyttelse.

Medlemskab indebærer, at en eller flere personer fra hver aktiv hustand bidrager til den løbende ”drift” af kajaklauget herunder den årlige klargøring af kajakker samt andet udstyr.

 • 10: Årsmøde:

Årsmøde afholdes i april eller maj måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og kan indkaldes over mail. Det er medlemmernes eget ansvar at sørge for, at arbejdsgruppen til enhver tid er i besiddelse af medlemmets mailadresse.

Årsmødet er beslutningsdygtig alene ved det antal stemmeberettigede medlemmer, der er mødt. Beslutning sker ved simpelt stemmeflertal. For at være stemmeberettiget kræves personligt fremmøde og at man ikke står i restance til Lauget.

Forslag til årsmødet skal være arbejdsgruppen i hænde senest 7 dage før den berammende dato for årsmødet.

Dagsordenen for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Formandens beretning for sæsonen, samt planer for den nye sæson
 2. Arbejdsgruppen fremlægger regnskab, evt. justering af budget for indeværende år samt budget for det kommende regnskabsår
 3. Godkendelse af kontingent for næste år
 4. Vedtægtsændringer
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til arbejdsgruppen
 7. Evt. valg til diverse udvalg
 8. Evt.
 • 11: Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen består af 2-4 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

 

§ 12: UDELUKKELSE

Medlemmer som gentagne gange overtræder Laugets vedtægter og regler eller undlader at efterkomme arbejdsgruppen forskrifter, kan udelukkes af Lauget. Beslutning herom tages af arbejdsgruppen, og kan kun tages såfremt det pågældende medlem har modtaget en skriftlig advarsel. Dette kan lovligt ske via mail.

§ 13: ERSTATNINGSPLIGT

Skader på kajakker samt udstyr skal øjeblikkeligt underrettes til arbejdsgruppen og erstattes af medlemmet som havde kajakken i sin varetægt på tidspunktet for skadens indtræden. Et eventuelt erstatningsansvar for tredjemand som er skadevolder, er Lauget uvedkommende og er alene et anliggende mellem medlemmet som havde kajakken i sin varetægt og pågældende tredjemand. Medlemmerne er indforståede med, at sejlads med kajak er på eget ansvar, og BMK kan følgelig ikke gøres økonomisk ansvarlig for skade medlemmerne påfører sig i forbindelse med deres udfoldelser i Lauget.

§ 14: ALDERSBEGRÆNSNING

Børn under 15 år må kun benytte kajakkerne såfremt de er ledsaget af en voksen.

 • 15 Retningslinjer for brug af kajakker og kano
 • Håndter venligst kajakkerne og kanoen med forsigtighed.
 • Beskyt roret – nedsæt først roret når du er i en tilpas afstand fra land.
 • Ro ikke kajakken ind på så lavt vand, at den “tar’” bunden.
 • Kajakkerne efterlades så de er klar til den næste roer.
 • Brugere hæfter selv for skader på udstyret.

Se BMK’s facebook-side for gældende regler vedrørende booking.

§ 16: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

Enhver ændring eller tilføjelse til disse vedtægter kræver godkendelse på årsmødet. Vedtægtsændringer foretages med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Således vedtaget på det stiftende årsmøde den 3. september 2013

— o0o —

BMK – Luftmarinegade – 1432 – København K – bmkanno2013@gmail.com

You’ve got these https://justbuyessay.com/ separate things all going on simultaneously, he said, but added that the task force’s work makes the lawsuit even more necessary.